Poster Bildiriler

POSTER BİLDİRİLER
PS-01 Panhipopituitarizm ile Presente Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu Ali Cem Hacıalioğlu
PS-02 Atipik Seyirli Nadir Bir Multipl Myelom Olgusu Hazel Civelek
PS-03 Diffuz hiperpigmentasyon şikayeti ile başvuran sistemik skleroz olgusu Kanana Naghızade
PS-04 Non bakteriyal trombotik endokardit: Nörolojik semptomlarla tanı alan pankreas kanseri vakası Emil Yunusov
PS-05 Hiperparatiroidi mi Ailevi Hipokalsiürik Hiperkalsemi mi? Gamze Arslaner Usta
PS-06 Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Hastada Hemokromatozis İlişkili Tedaviye Yanıtsız Artrit Kağan Berke Gençtav
PS-07 Anlamı belirsiz monoklonal gamopati (MGUS) tanılı 64 hastanın geriyedönük incelemesi Ali Ahadzade
PS-08 Sekonder hipertansiyon ile prezente olan Erdheim-Chester hastalığı: olgu sunumu Şükran Erdem Nurcan
PS-09 Akut miyeloid lösemi olgusunda yüksek doz sitozin arabinozid kemoterapisine bağlı gelişen kardiyak tamponad Fehmi Hindilerden
PS-10 Dipeptidil Peptidaz4 İnhibitör İlişkili Büllöz Pemfigoid Olgu Sunumu Ahmet Uludağ
PS-11 Rabdomyoliz etyolojisinde fusidik asit ve statin birlikteliği Ersin Efetürk
PS-12 Polikliniğe gelen mekanik tipte görünen sırt ağrısı: İzole aortit vakası Nur Beyza Tükek
PS-13 Üriner sistem tutulumu ile prezente erdheim-chester hastalığı; olgu sunumu Yetkin Albayrak
PS-14 İlacı Zehirden Ayıran Dozudur: Metotreksat İntoksikasyonu Nur Beyza Tükek
PS-15 Hemodiyaliz Sonrası Hipokalemiyle Presipite Olan Hepatit Ensefalopati Soner Altın
PS-16 Akut Hepatit İle Komplike Kızamık Olgu Sunumu Firuze Midi Kursat
PS-17 Nefes darlığı ile gelen hastada bronşiolitis obliterans organize pnömoniden miyozite giden süreç Berk Andaç
PS-18 Pulmono-renal sendrom ile prezente olan GPA olgusu Ebru Teberik Kama
PS-19 Renal Transplantlılara Özgü Bir Sorun: BK Virüs Nefropatisi Alper Akın
PS-20 FMF Hastalığının Renal Tutulumunda Yeni Bir Kavram: Amiloid Fırtınası Alper Akın
PS-21 Cross-match uyumsuz anemi ile tanı alan Sistemik Lupus Eritematozus vakası Mehmet Furkan Eren
PS-22 Foliküler Lenfoma’nın Pankreas Tutulumu Nedeniyle Gelişen Akut Pankreatit Olgusu Hatice Ece Babadağ
PS-23 Portal Hipertansiyonun Bir Komplikasyonu Olarak Pulmoner Hipertansiyon: Olgu Sunumu Sümeyye Büyük
PS-24 Batı Karadenizde Endemik Bir Hantavirüs Vakası: Nadir Bir Olgu Tuba Yılmaz Yıldırım
PS-25 Sekonder Trombotik Mikroanjiopati Sebebi: Lenfoma Olgusu Beyza Koyuncu
PS-26 Renal Transplantasyon Sonrası Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Gelişen Bir Olgu Sevde Topuz
PS-27 Nörolojik ve psikiyatrik semptomlarla prezente olan hiperkalsemi olgusu Çağla Özcan Ümit
PS-28 Tedavi uyumsuz Wilson hastasında gelişen akut karaciğer yetersizliğinin acil karaciğer transplantasyonu ile başarılı tedavisi: Olgu sunumu Kübra Kayıkçı
PS-29 Kronik İshal ile başvuran Transtiretin ilişkili Kardiyak Amiloidoz Emre Bostancı
PS-30 Multipl miyelom olan bir hastada gelişen cushing sendromu Melis Damla Özcan
PS-31 Laksatif kullanımına bağlı gelişen hipermagnezemi: Bir olgu sunumu Öykü Beyaz
PS-32 Amilod fırtınası: AA amiloidoz ve hızlı ilerleyen böbrek yetmezliği Betül Yılmaz
PS-33 Nadir Görülen Mortal Durumun Skorlamada Düşük Riskli Çıkması: Aorto-özefagial Fistül Olgusu Kübra Şahin
PS-34 Akciğer adenokarsinomuna bağlı: Vena Kava Süperior Sendromu Ahmet Yasir Men
PS-35 Ürtikeryal Plak Ayırıcı Tanısıında Nadir Bir Olgu: Kriyoprin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) Fatmatüzzehra Seyrek
PS-36 Bulantı, kusma, denge bozukluğu şikayeti ile başvuran renal nakilli hastada SSS tutulumlu tüberküloz olgusu Nigar Aghazada
PS-37 Covıd-19 Aşısına Sekonder Gelişen Trombotik Trombositopenik Purpura Vakası Ruveyda Silay
PS-38 Assit Etiyolojisinde Periton Tüberkülozu Edip Süha Gürpınar
PS-39 Çenede nekrotik dev kitle; immunsupresif hastada agresif lenfoma prezentasyonu Tuğba Özerik
PS-40 Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilişkili visseral anjioödem: akılda tutulması gereken bir vaka örneği Mehmet Ali Enlice
PS-41 Periferik nöropati ve monoklonal gamopati; İç hastalıkları uzmanlığında yeni bir konsültasyon alanı Beliz Mehveş Beşışık Terzioğlu
PS-42 Nadir bir entite: Spontan fungal peritonit Aysel Orujova
PS-43 Cilt tutulumu ile prezente olan akut myeloid lösemi olgusu Gülşah Alagöz
PS-44 Allogeneik kök hücre nakli sonrasında ikili antifungal tedavi altında remisyona giren rino-orbital-serebral mukormikoz olgusu Nidanur Eryiğit
PS-45 Çok Nadir Bir İnsülin Alerjisi Vakası Ezgi Simge Yıldırım
PS-46 Waldenstrom Makroglobulinemisi İlişkili Amiloidozun Çoklu Prezantasyonu Elif Yıldıırm
PS-47 Kardiyoversiyon Sonrası Renal Arter Embolisi Özge Demirbaş
PS-48 Aşikar hipotiroidiye bağlı şiddetli hiponatremi: Olgu sunumu Hakan Eminoğlu
PS-49 Onkolojik Bir Acil Vaka ‘Vena Kava Süperior Sendromu’ Arzu Taş
PS-50 Post-ERCP Parotit: Oldukça Nadir Bir Komplikasyon Muhammet Ali Diken
PS-51 Kardiyak Hemolitik Anemi Olgusu Mihriban Kara
PS-52 Nadir Bir Fenomen: Leriche Sendromu etyolojisinde Takayasu Arteriti Barış Emekdaş
PS-53 Non Kaviter Lezyonlarla Seyreden Multiple Organ Tutulumlu Granülomatöz Polianjit Olgusu Ayşe Merve Kırkoğlu
PS-54 Nadir Görülen Bir Vaka: Stauffer Sendromu Yazgülü Cansu Özkan
PS-55 Kemik Ağrısı ve Karaciğer Testlerinde Bozulma; Nadir Bir Multipl Myelom Ortaya Çıkışı Nur Rana Karakaya
image_pdf


İç Hastalıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Prof. Dr. Kıvanç Çefle
Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tel : +90 212 414 20 00
E-mail: kcefle@gmail.com
E-mail: doktortimur@gmail.com


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5
Bay Plaza Kat:12
Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 216 573 18 36
E-mail: istanbul1@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.