Sözel & Poster Bildiriler

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1
SALON B
11 MART 2023
09:30-10:30
09:30-09:37 SB-01 COVID-19 enfeksiyonu sonrası yeni tanı alan sarkoidoz; Olgu Sunumu Emircan Erecan
09:37-09:44 SB-02 HIV pozitif hastalarda uygun KLL tedavisinin belirlenmesindeki zorluklar, çözüm olarak ibrutinib Arda Bayar
09:44-09:51 SB-03 Diyabetik ketoasidoz ile prezente olan PDL-1 inhibitorü ilişkili diyabet olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi Niyazi Enes Peçe
09:51-09:58 SB-04 Diyabetik hastalarda vücut kitle indeksi-prognostik nütrisyon indeksi oranının koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi Mustafa Lütfi Yavuz
09:58-10:05 SB-05 Adrenal yetmezliğin görünmeyen yüzü: Otoimmün poliglandüler sendrom Pelin Öztürk
10:05-10:12 SB-06 Hiper IgE sendromlu bir olgu: Aylar süren tanı süreci ve ayırıcı tanılar Bilal Erden
10:12-10:19 SB-07 İnatçı olunması gereken bir tanı: Konstrüktif Perikardit Bilal Erden
10:19-10:26 SB-08 Gated MPS SPECT görüntülerinde sağ ventrikül değerlendirmesinin klinik önemi Güzin Töre
10:26-10:33 SB-09 Palyatif bakım ünitesindeki bakım verenlerin uyku kalitesi: prospektif, karşılaştırmalı ve kesitsel bir çalışma Ayfer Durak
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
SALON B
11 MART 2023
13:00-15:00
13:00-13:07 SB-10 70 Yaş Üstü ve 70 Yaş Altı Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Hastaların Laboratuvar Verileri ve Tedavi Yanıtlarının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Kübra Sayım
13:07-13:14 SB-11 Diyabetik Nefropati Patogenezinde CD80, CD86, CD28 ve CTLA-4’ün Rolünün Değerlendilmesi Sonay Güven Karataş
13:14-13:21 SB-12 Kolon polipli ve kolorektal kanserli hastalarda serum NO ve TGF-β1’ in klinik önemi Zuhal Köksal
13:21-13:28 SB-13 COVID-19’lu hastalarda hipofosfateminin hastalık morbidite ve mortalitesi ile ilişkisi Sema Koyuncu
13:28-13:35 SB-14 Akciğer tutulumu ile prezente idiopatik Hipereozinofilik sendrom olgu sunumu Ayşe Elif Boncukcuoğlu
13:35-13:42 SB-15 Ciddi D vitamini eksikliğinin, subklinik aterosklerozu olmayan sağlıklı bireylerde endotelyal inflamasyon ile olan ilişkisi Naci Şenkal
13:42-13:49 SB-16 Romatoid artrit(RA) sistemik inflamasyona neden olan bir hastalıktır. İnflamasyon iyi bir şekilde tedavi edilmez ise sistemik AA amiloidozuna yol açar. Sistemik inflamasyonda en önemli rol oynayan proinflamatuar sitokin IL-6 dır ve AA amiloidozun pat Dılbar Mehdıyeva
13:49-13:56 SB-17 Asit, Kilo Kaybı, Ateş İle Başvuran Hastada Peritonitis Karsinomatozayı Taklit Eden Peritoneal Tüberküloz Olgusu Gündüz Karaoğlan
13:56-14:03 SB-18 Bilateral Sürrenal Kitle ve Hiperkalsemi İle Başvuran Hastada Yüksek Gradeli Non Hodgkin B Hücreli Lenfoma Olgusu Fatma Deniz Ekici
14:03-14:10 SB-19 Hiponatremi İle Tetkik Edilip Tüberkülozla Sonuçlanan Olgu Deren Akdar Akayoğlu
14:10-14:17 SB-20 COVID-19 sonrası nörolojik semptomları devam eden hastaların kognitif fonksiyonlarının değerlendirilmesi Ceren Mordağ Çiçek
14:17-14:24 SB-21 Propiltiourasil Kullanımına Bağlı Gelişen Agranülositoz ve ANCA İlişkili Vaskülit Birlikteliği: Olgu Sunumu Ramazan Çakmak
14:24-14:31 SB-22 Acil Dahiliye Polikliniğine başvuran Pankreatit olgularının 5 yıllık retrospektif kohort analizi Naci Şenkal
14:31-14:38 SB-23 Çözülmeyen Pnömoni Ve Perikardiyal Tamponadlı Hastada Akciğer Kanseri Aysan Taghiyeva
14:38-14:45 SB-24 Acil Servise Başvuran Hematolojik Hasta Popülasyonunun Retrospektif Kohort Analizi Dilek Deniz
14:45-14:52 SB-25 Akut semptomatik hiponatremi ile gelen hastada meme kanserine giden süreç Berk Andaç
14:52-14:59 SB-26 İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Tanısıyla Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Bedir Berkuk Yüksel
14:59-15:06 SB-27 İshal şikayeti ile başvuran hastaların gaita verilerinin retrospektif analizi Kaan Akın
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3
SALON B
11 MART 2023
16:30-17:30
 
 
16:30-16:37 SB-28 Kronik spontan ürtikerde gizli paraziter enfeksiyonlar Can Tuzer
16:37-16:44 SB-29 Preemptif ve Non Preemptif Renal Transplant Alıcılarının Acil Dahiliye Birimine Başvuru Oranları: Tek Merkez Deneyimi Ece Ük
16:44-16:51 SB-30 Edinsel Saf Eritroit Dizi Aplazi Tedavisi Seyrinde Hodgkin Dışı Lenfoma: De Novo? İmmunsupresif Tedavi İlişkili? Kübra Kayıkçı
16:51-16:58 SB-31 İki farklı olguyla perikardit Cansu Kızıltaş
16:58-17:05 SB-32 Hemoptizi şikayeti ile acile başvuran hastaların etyolojiye yönelik retrospektif analizi Çağrı Muratoğlu
17:05-17:12 SB-33 Tip-2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda SGLT2 İnhibitörü Tedavisinin Lipid Profili Üzerine Etkisi Metin Can Ersoy
17:12-17:19 SB-34 Opere mide kanseri olgusunda gelişen protein kaybettiren enteropati İrem Demirtaş
17:19-17:26 SB-35 APDS hastada gelişen lenfoma: olgu sunumu nadir vaka Emil Yunusov
17:26-17:33 SB-36 Biyolojik tedaviler çağında nadir görülen bir tablo: Felty Sendromu Burak İnce
17:33-17:40 SB-37 Hipertansiyon ile Optik Koherens Tomografi Parametreleri Arasındaki İlişki Burçin Sağlam
17:40-17:47 SB-38 Diyabetik Retinopatinin Optik Koherens Tomografi Parametreleri Üzerine Etkileri Bahar Tekin
POSTER BİLDİRİLER
PB-01 İnatçı ateş ile başvuran hastada hemofagositozu nedeni: Miliyer Tüberküloz Nur Beyza Tükek
PB-02 Kapesitabin Toksisitesinde Sessiz Alarm: Cilt Tutulumu Ece Kapan
PB-03 Tek semptom, iki primer: Multiple myelom ve metastatik kolon kanseri Pelin Öztürk
PB-04 Nadir Bir Hastalık: Gaucher Hastalığı Sercan Atıcı
PB-05 Miks Tip İrritabl Barsak Sendromu’nda Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi’nin Değerlendirilmesi Zeynep Koç
PB-06 BÖBREK NAKİLLİ VE DİYABETİK HASTADA TRİMETOPRİM-SULFAMETOKSAZOL KULLANIMI İLE HİPOGLİSEMİ VE HİPERLAKTATEMİ OLUŞUMU İbrahim Selman Açık
PB-07 Lökositoklastik Vaskülit Tablosu ile Komplike İnfektif Endokardit Vakası: Olgu Sunumu Ayşe Elif Boncukcuoğlu
PB-08 Düşük doz aspirin kullanımıyla gelişen akut gut artriti Sevil Yiğit
PB-09 Ptozis ile prezente Dev Hücreli Arterit olgusu Aylin Çoşkun
PB-10 Yetişkin Başlangıçlı Multisentrik Tutulumla İlerleyen Langerhans Hücre Histiositozisi: Olgu Sunumu Ahmet Taha Özkılıç
PB-11 İlaç İlişkili Büllöz Pemfigoid Emre Bostancı
PB-12 Peritonitis karsinomatozayı taklit eden peritoneal tüberküloz: olgu sunumu Okan Çetin
PB-13 YENİ TANI TİP 2 OTOİMMÜN POLİGLANDÜLER SENDROM OLGUSU Eray Erge
PB-14 Nefrotik Sendromla gelen Multiple Miyelom olgu sunumu Momunat Nuriyeva
PB-15 Bir dışlama tanısı: Erişkin Still hastalığı Banu Böyük
PB-16 Parvovirus B19’un tetiklediği Otoimmün Hemolitik Anemi Banu Böyük
PB-17 Behçet Hastalığı tanısı olan hastada nefrotik sendrom ve AA amiloidoz olgu sunumu Banu Böyük
PB-18 Dissemine Tüberküloz (Akciğer ve GİS Tüberküloz) olgu sunumu Banu Böyük
PB-19 Hiperviskosite bulguları ile prezente olan lenfoplazmositer lenfoma olgusu Ebru Teberik Kama
PB-20 İleri yaş hastada tekrarlayan plevral efüzyon nedeni: sistemik lupus eritematozus Ümmügülsüm Karayıldız
PB-21 Uzun dönem Post İmplantasyon sendromu (PIS) Frann Dony Joseph
PB-22 Olgu sunumu: Yaygın Cilt Lezyonları ve Kilo Kaybı ile Başvuran T-Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma Kanana Naghızade
PB-23 İmatinib direnci gelişen gastrointestinal stromal tümör tanılı hastanın yönetimi Sercan Olcar
PB-24 Bilateral adrenal adenom saptanan Cushing Sendromu vakası Püren Metin
PB-25 Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği ile başvuran genç kadın hasta; sol ventriküler noncompaction kardiyomiyopatisi Semra Cemre Atalar
PB-26 Nedeni Bilinmeyen Ateş ile Başvuran Atipik Alt Ekstremite Vasküliti Dev Hücreli Arterit Olgu Sunumu Tahacan Aydın
PB-27 Akut miyokard infarktüs ile prezente olan trombotik trombositopenik purpura Tuğba Sevil Tüncer
PB-28 Nadir görülen bir kanama hastalığı olarak edinsel hemofili A Muhammed Göktuğ Gökmenoğlu
PB-29 Makroskopik Hematüri ile Prezente Olan Mesane Plazmasitomu Soner Altın
PB-30 Birt-Hogg-Dube Sendromu Shahla Aghamaliyeva
PB-31 Dahiliye kliniklerine acilden interne edilen hastaların tanılarının ve takip sürelerinin, altta yatan etiyolojilerin değerlendirilmesi Bahar Arıcan Tarım
PB-32 Kardiyak Hemolitik Anemi Olgusu Mihriban Kara
PB-33 KOAH hastalarında mikronütrientler ve D vitamini düzeyinin hastane yatış süresine etkisi İsmail Can Çiftçi
PB-34 Mide Kanserinde Tümör Belirteçleri; CA 19-9 ve CEA Bakalım mı? Emine Binnetoğlu
PB-35 Kötü kontrollü diyabet ile prezente olan pankreatik yetmezlik olgusu Selin Tezel
PB-36 Atipik Bir Prezentasyon: B-ALL Ve Yaygın Vücut Ağrısı Zeynep Çelebi
PB-37 Nadir Bir Vaka: Antikoagülan İlişkili Akut Böbrek Hasarı Dilan Karaca
PB-38 Allogenik kemik iliği nakli sonrası toksoplazma ensefaliti: olgu sunumu İlknur Kılıç
PB-39 Kliniğimize ileri derecede malabsorpsiyon semptomları ile başvuran bir çölyak hastalığı olgusu: Burçin Meryem Atak Tel
PB-40 Nöroendokrin tümör farkındalığının klinik önemi Ruken Alçın
PB-41 Kronik Artritten Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Tanısına Zeynep Çelebi
PB-42 Lineer IgA Büllöz Dermatozu ve IgG Lambda Monoklonalitesi Birlikteliği Merve Güzel Dirim
PB-43 Lemmel Sendromu: Tıkanma Sarılığının Nadir Bir Sebebi Ali Deniz Karadağ
PB-44 Covid-19 pandemisi nedenli tanı-tedavi süreci yarım kalan primer hiperaldosteronizm olgu sunumu Banu Böyük
PB-45 Pankreas Kanseri Ayırıcı Tanısında Nadir Görülen Bir Tanı IgG4 İlişkili Hastalık: Olgu Sunumu Metin Karaaslan
PB-46 Papiller Tiroid (Sklerozan Tip) Mikrokarsinomun Vertebra,Akciğer Ve Renal Metastazı: Olgu Sunumu Tuğba Yüksel
PB-47 Sertraline Bağlı Karaciğer Hasarı Firuze Midi Kursat
PB-48 Hızlı Kreatinin Progresyonu ve Hemolizle Prezente Olan Tübüülointerstisyel Nefrit Olgusu Alper Akın
PB-49 Bruselloz Enfeksiyonunun Nadir Görülen Klinik Formu: Nörobruselloz Dilan Karaca
PB-50 İki olgu üzerinden proteinden zengin assite yaklaşım Gamze Kemeç
PB-51 Yeni Gelişen Assit: Antifosfolipid Sendromu Ali Cem Hacıalioğlu
PB-52 Basedow Grave’s ve Primer Sklerozan Kolanjit birlikteliği: rastlantısal mı ? ortak patogenez mi? Maryam Samadlı
image_pdf


İç Hastalıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Prof. Dr. Kıvanç Çefle
Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tel : +90 212 414 20 00
E-mail: kcefle@gmail.com
E-mail: doktortimur@gmail.com


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5
Bay Plaza Kat:12
Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 216 573 18 36
E-mail: istanbul1@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

KVKK Metni | Çerez Politikası